Vi har en enorm interesse for utviklingen av mennesket. Og vi har en enorm interesse for at mennesket skal kunne få uttrykke sitt unike potensiale, og ikke minst finne en trygghet i seg selv som ikke er avhengig av bekreftelse fra omgivelsene.

Derfor ønsker vi å dele tankene våre med alle skoler som er interessert i en dedikert selvutvikling både som menneske og pedagog.

I dagens samfunn med mye eksamenspress, lære-skrivevansker, konsentrasjonsvansker, høy grad av indre uro, angst og stress, mange distraksjoner og et skolesystem som krever en mye større evne til å integrere masse informasjon raskt, så tror jeg at vi bør kollektivt se på hva som egentlig former en god læringsarena?

Vi ser ut til å politisk tenke at jo flere fag (jo mer informasjon) og jo bedre karakterer en lærer får, jo bedre blir undervisningen. Men er det egentlig slik? I mine øyne så handler mye i skolen om evnen til å huske mange ting forholdsvis rask for å få en god karakter, selvfølgelig sammen med en viss abstrakt forståelse. Men er intellektuell, ”å huske” forståelse det samme som å leve ut en sann forståelse av et fag? Er det nok å huske pedagogikk? Eller krever egentlig sann pedagogikk en god porsjon selvutvikling for å leves ut i handling?

Kanskje disse temaene er kritiske elementer for å skape en god læringsarena for elever?

 • En lærer som er dedikert og interessert i å fri seg fra egne begrensende tanker, tolkninger, livssyn, reaksjoner og adferd. Dette krever at man er villig til å leve et liv som handler om å utvikle seg som menneske.
 • En lærer som forstår hvordan eget selvbildet påvirker formidlingsevnen og kommunikasjon. Hvordan vi oppfatter oss selv og det som skjer former følelseslivet vårt, og når følelsene er negative, så kaller vi det stress og indre uro. Lærere som forstår hva selvbildet er, hvordan dette former tankene våre og ikke minst hvordan kunne leve mer og mer i frihet fra et begrenset selvbildet, ville gitt helt andre muligheter for både trivsel og evnen vår til å lære bort til andre.
 • En lærer som dedikerer seg til en kontinuerlig utvikling av egen formidling, kommunikasjon og evne til å skape gode relasjoner. (Uten en god relasjon er det svært få som vil være interessert i informasjonen vi har å dele). Dette innebærer også pedagogens evne til å observere egne tanker/tolkninger, reaksjoner, kroppsspråk, stemmebruk og ordvalg i samspill med elever, og evne til å observere om budskapet er forstått.
 • En lærer som har en stor interesse for hvordan skape en trygg relasjon når elever ikke forstår informasjonen vi formidler, uten å selv gå i forsvar. Når eleven føler en trygghet i samspillet/relasjonen så er ”broen” åpen til å gjøre et nytt forsøk til å forstå budskapet.
 • En lærer som forstår forskjellen på bevisst og ubevisst kommunikasjon. Ubevisst kommunikasjon/reaktivitet (reaksjoner og kommunikasjon som vi egentlig ikke velger, men som skjer i affekt), er sannsynligvis årsaken til det meste av konflikter, dårlige arbeidsforhold og negative læringsarenaer. Å kunne minimere disse automatiske reaksjonene og fremme bevisst kommunikasjon, vil kunne få frem potensialet i et hvert samspill, enhver bedrift og enhver læringsprosess.
 • En lærer som setter seg inn i de forskjellige måter å bearbeide informasjon på, og utvikler evnen til å kommunisere informasjonen med ulike modaliteter; visuelt, kinestetisk, auditivt og auditiv digitale(logikk).
 • En lærer som har en genuin forståelse for hvordan stress og ubevisst uro påvirker all læring.
 • En lærer som vet hvordan finne indre ro og klarhet under en krevende arbeidssituasjon, og under konfrontasjoner. Og evnen til å både formidle og lære bort dette.
 • En lærer som dedikerer seg til utviklingen av evnen til å være mer tilstede i det man gjør, uten å være fanget av indre stress. (Når du er helt oppmerksom på det du gjør akkurat nå, så vil det du gjør, selvfølgelig gjøres med en høyere kvalitet.)

Sann forståelse er å leve, kommunisere og handle innsikten du har oppdaget.

Våre foredrag og seminarer lages i samspill med den enkelte skoles ønsker og behov, men i grove trekk handler det om budskapet som står beskrevet over.

Ønsker du å lese mer om å etablere en god læringsarena, så kan du lese mer om dette under:

Å tilrettelegge for en skikkelig god læringsarena.

Hva kan være de viktigste elementene for å skape en god læringsarena for elevene? Her er noen forslag:

En lærer i balanse; både mentalt og emosjonelt.

Evnen til å takle eget stress, bli oppmerksom på egne ubevisste reaksjoner og formidle med en tilstedeværelse som kan skape stor interesse for faget.

En lærer som forstår at relasjon er viktigere enn informasjonen man formidler. (Uten en god relasjon vil som regel ikke eleven være villig til å lytte til eller integrere informasjonen).

En lærer som er ekspert på å skape en god relasjon til elevene (både i større grupper og en til en). Dette er evnen til å skape god rapport.

En lærer som kan kommunisere på mange forskjellige måter. Vi alle ser ut til å integrere informasjon på forskjellige måter, derfor er kunnskap om dette utrolig viktig.

Evnen til klar grensesetting. Evnen til å sette grenser på en tydelig, klar og trygg måte vil kunne skape en læringsarena hvor elevene blir mindre forstyrret av distraksjoner og ikke minst vil dette kunne føre til et klassemiljø med mye mere ro og trygghet. (Her er nøkkelen at læreren er i balanse når grensesettingen formidles).

Etter å ha jobbet med mange barn og unge over en periode på ti år, så har jeg erfart at indre uro, et urolig klassemiljø, manglende klare grenser og ulike grader av høy tankeaktivitet har gitt mange unge en manglende evne til og lære, forstå og konsentrere seg. Derfor opplever jeg at det blir utrolig viktig for fremtiden at vi fokuserer på lærerens evner til å være i balanse og kunne lære bort hvordan både barn, ungdom og voksne kan håndtere sitt eget indre stress.

Dette er et foredrag som fokuserer på viktigheten av at læreren først leder seg selv dit man ønsker både mentalt og emosjonelt, slik at formidlingen oppleves som trygg, inspirerende og interessant. Derfor vil det oppfordres til å tenke i denne rekkefølgen:

 1. En lærer i balanse
 2. En god relasjon
 3. En formidling med tilstedeværelse
 4. Evnene til å formidle på forskjellige måter.
 5. Å kunne sette klare grenser uten å personifisere (ta ting personlig) tilbakemeldingene fra elevene.
 6. Evnen til å lære elevene teknikker for stressmestring, selv i ung alder. Og samtidig kunne formidle videre en forståelse for hvordan håndtere tanker og følelser. (Dette må selvfølgelig tilpasses både alder og den enkeltes bevissthets nivå på dette området).